realizacje

REALIZACJE W TOKU| REALIZACJE ZAKOŃCZONE|

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

Wykonanie robót budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 47 oficyna w Krakowie.

Termin realizacji: 01.09.2017 - 31.03.2018 r.

Gmina Wielka Wieś, 32-085 Szyce, pl. Wspólnoty 1

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na dydaktyczne, wraz z wewnętrznymi instalacjami: C.O., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, hydrantowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa miejsc postojowych na działce nr 103 w miejscowości Bębło, Gmina Wielka Wieś.

Termin realizacji: 26.06.2017 - 31.07.2018 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

Wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych i montażowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej” zlokalizowanego przy ul. Żubrowej 15 na terenie działki nr 6/6 obr. 18 jedn. ewid. Krowodrza w Krakowie.

Termin realizacji: 14.08.2017 - 05.11.2018 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Piotra i Pawła, Bodzanów 1, 32-020 Wieliczka

Budowa budynku kościoła parafialnego pw. Świętych apostołów Piotra i Pawła wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., gaz, c.o., elektrycznymi, wentylacją mechaniczną naw.-wyw. z rekuperacją i klimatyzacją pasywną z pompą rewersyjną do chłodzenia oraz gruntową pompą ciepła, budową wewnętrznych instalacji pozabudynkowych: gazu, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem- odparownikiem, wewnętrzną linią zasilającą, oświetleniem zewnętrznym oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 113/1 w Bodzanowie.

Termin realizacji: 16.08.2016 - 30.06.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

Rozbudowa budynku szpitala SP ZOZ MSW w Krakowie od strony ul. J. Lea o zewnętrzną klatkę schodową wraz z dźwigiem szpitalnym i instalacji wew. (elektryczne, c.o., woda, kanalizacja sanitarna, wentylacja), przebudowa rozdzielni elektrycznej i wew. Instalacji elektrycznej na działce nr 454/3; przebudowa instalacji zew. (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) i nawierzchni utwardzonych na działce 454/3; likwidacja przyłącza gazu na działce nr 454/3; obręb 3, jednostka ewid. Krowodrza, miasto Kraków.

Termin realizacji: 09.08.2016 - 20.11.2017 r.